Jsem plachý, ale léčím se celý život :-D
Jen fajn holku,se kterou je štěstí se radovat a se na sebe těšit
MujMily (99)
do které kategorie patříš?
smile80 (43)
Milování, vzrušení, něha, vášeň, romantika a vše krásné spolu Ty a Já?
MEJ7IK (49)
Rád bych našel vážnou známost. Jsi někde? Od 49-55l. Roman.
tady asi chodi jen same nemocne,hlavne z Frydku mistku
MujMily (99)
hlavně se mrkni na o deset let starší, taky tam budeš, že jo
smile80 (43)
Chci Tě líbat, mazlit a milovat.
MujMily (99)
Všichni už jsou v Mexiku ,;))
Seznámení Příbram a okolí

Všeobecné podmínky poskytování služeb Štěstí.cz

Verze: 5 (1.2.2024)

Všeobecné podmínky poskytování služeb Štěstí.cz – základní pojmy

 1. Poskytovatelem je společnost Zásobování a.s., Chloumecká 3376, Mělník, 27601, která provozuje server Štěstí.cz – osudová seznamka s platností od 1.6.2006.
 2. Uživatelem se rozumí jakákoliv osoba starší 18-ti let, která používáním služeb serveru Štěstí.cz – osudová seznamka vyslovuje souhlas a respektuje tyto Všeobecné podmínky poskytování služeb. Na registraci na stránkách www.stesti.cz není právní nárok, provozovatel si vyhrazuje právo smazat bez náhrady uživatelský profil i bez udání důvodu. Pokud uživatel nesouhlasí s těmito provozními a obchodními podmínkami, není používání služeb serveru Štěstí.cz – osudová seznamka dovoleno.
 3. Provozem serveru se rozumí poskytování služeb spojených s vytvořením a zveřejněním seznamovacího profilu(registrace) za účelem komunikace s ostatními uživateli.
 4. Poskytovatel může bez náhrady ukončit vaše členství, smazat váš profil a jakýkoli obsah či údaj, který jste publikovali na seznamce Štěstí.cz. Poskytovatel vám může zakázat přístup a využívání tohoto webu a to z jakéhokoliv důvodu či bez udání důvodu, kdykoliv dle vlastního uvážení s předchozím či bez předchozího upozornění.

Provozní podmínky, práva a povinnosti poskytovatele, práva a povinnosti uživatele

 1. Poskytovatel zajistí na základě souhlasu s těmito obchodními podmínkami pro uživatele:
  • nepřetržitý provoz této inzertní seznamovací služby
  • dohled nad vlastními technickými prostředky, včetně jejich servisu
  • uživatelskou podporu podle charakteru poskytované služby
 2. Uživatel bere na vědomí, že seznamka Štěstí.cz je určena výhradně osobám starším 15-ti let, že při zajišťování provozu služeb poskytovatelem může dojít k výpadku služeb poskytovaných na základě souhlasu s těmito obchodními podmínkami, případně ke ztrátě dat na používaném zařízení. Poskytovatel provádí pravidelné zálohování dat uživatelů, ale za případnou ztrátu dat nenese žádnou odpovědnost.
 3. Uživatel bere na vědomí, že služby jsou poskytovány výhradně pro jeho potřebu, že nesmí používat více než jeden seznamovací profil a nesmí využívání těchto služeb umožnit třetím osobám bez písemného souhlasu poskytovatele. Uživatel odpovídá za škodu, kterou poskytovateli způsobí v důsledku jakéhokoliv neoprávněného užívání poskytnutých služeb.
 4. Uživateli je zakázáno a poskytovatel je oprávněn okamžitě ukončit poskytování služeb dle souhlasu s těmito obchodními podmínkami, jestliže uživatel poruší zákaz a prostřednictvím poskytovatele bude:
  • publikovat informace v rámci služeb Štěstí.cz – osudová seznamka v rozporu s platnými zákony České republiky
  • konat s cílem poškodit nebo ovlivnit funkčnost služeb Štěstí.cz – osudová seznamka
  • opakovaně porušovat podmínky definované poskytovatelem pro poskytování služeb Štěstí.cz – osudová seznamka
  • používat služby Štěstí.cz – osudová seznamka ke komerčním účelům
  • uživatel může mít na seznamce Štěstí.cz pouze 1 seznamovací profil, který musí být potvrzen emailem a ověřen z mobilního telefonu uživatele prostřednictvím SMS. Pokud se uživatel pokusí založit nebo aktivovat více seznamovacích profilů, mohou být všechny jeho profily bez náhrady smazány. Nový profil smí být založen nebo aktivován pouze tehdy, pokud uživatel neměl na Štěstí.cz dosud žádný jiný profil založený nebo pokud starý profil smazal. Aktivace profilu je zdarma. Je zakázáno zakládat nebo potvrzovat seznamovací profil jiným osobám nebo umožnit jiným osobám neregistrovaným na Štěstí.cz posílat vzkazy z profilu registrovaného uživatele nebo psát vzkazy jejich jménem.
  • je-li smazán profil uživatele, nemá takový uživatel nárok na vrácení poplatku za službu NAPLNO, poplatku za VIP členství, TOP body ani KREDIT do kampaně HLEDÁM TĚ.
  • uživateli, kterému byl smazán profil, již není povoleno založení dalšího profilu, a to ani tehdy, pokud jej aktivuje z jiného telefonního čísla.
 5. V případě, že se uživatel dopustí jednání vyjmenovaného v předchozím odstavci (bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele), odpovídá za škodu, která poskytovateli v souvislosti s takovýmto porušením podmínek vznikla.
 6. V případě, že se uživatel ke svému účtu nepřihlásí 6 měsíců, může být jeho profil automaticky smazán.
 7. Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že mu může být v rámci registrace doručen reklamní obsah a to formou banerové reklamy, textových doporučení a reklamních vzkazů.
 8. uživatel se zavazuje, že nebude provozovat Zakázané aktivity na tomto serveru

Zpracování osobních údajů

 1. Provozovatel postupuje při zpracování osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a zákonem, který tento zákon ve smyslu provedení výše uvedeného nařízení nahradí, zákonem č. 480/2004 b., o některých službách informační společnosti, zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a dalšími právními předpisy upravující ochranu osobních údajů.
 2. Pro účely užívání služeb serveru Štěstí.cz uživatelem je provozovatel oprávněn zpracovávat osobní údaje uživatele nebo osobní údaje poskytnuté či zadané uživatelem při užívání služeb serveru Štětsí.cz (zejména adresné a popisné údaje).
 3. Takové zpracování osobních údajů je zákonné, jelikož je nezbytné pro splnění smlouvy, na jejímž základě uživatel užívá služby serveru Štěstí.cz, a jejíchž smluvní stranou je uživatel, jako subjekt osobních údajů.
 4. Uživatel bere na vědomí, že ostatním uživatelům serveru budou zobrazovány údaje o jeho přezdívce, věku, lokalitě, pohlaví a sexuální orientaci, fotografie a dále veškeré údaje uživatele, které ve svém seznamovacím profilu uvede. Uživatel bere na vědomí, že zpřístupněním svého profilu zveřejnění a zpřístupnění jím poskytnuté osobní údaje včetně zvláštní kategorie osobních údajů (citlivé osobní údaje) v rámci služeb serveru Štěstí.cz předem neurčenému okruhu osob. Provozovatel zpracovává pouze citlivé osobní údaje uživatele, které uživatel zveřejnil v rámci služeb serveru Štěstí.cz.
 5. V konkrétních případech může provozovatel zpracovávat osobní údaje nad rámec podmínek předchozích bodů 3. a 4., pokud je takovéto zpracování nezbytné pro účely oprávněných zájmů provozovatele nebo třetích osob, a to vždy v souladu se zákonnými požadavky na zpracovávání osobních údajů.
 6. Uživatel tímto ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti uděluje provozovateli souhlas se zasíláním provozních sdělení s informacemi o službách a produktech provozovatele a také zasílání provozních informacích o došlých vzkazech, aktivitě profilu uživatele, a to na uživatelem poskytnuté e-mailové adresy. Souhlas se zasíláním těchto informací lze kdykoli odvolat.
 7. Pokud Uživatel předal či předá provozovateli osobní údaje jiných fyzických osob, je uživatel povinen tyto fyzické osoby informovat o zpracování osobních údajů a zasílání obchodních sdělení Provozovatele v rozsahu zde uvedeném a zajistit tak zákonnost zpracování osobních údajů. V opačném případě uživatel odpovídá provozovateli za způsobenou škodu.

Registrace uživatelů – podmínky

 1. Tato seznamka je určena výhradně osobám starším 15-ti let. Všechny údaje zadávané v registraci (založení nového profilu) a v dalších formulářích musí být pravdivé. Při jakékoliv změně těchto údajů je uživatel povinen provést jejich opravu, či o opravu požádat poskytovatele. Údaje je možné měnit on-line přímo přes webové rozhraní poskytovatele. Na registraci není právní nárok, provozovatel si vyhrazuje právo smazat uživatelský profil.
 2. Registrovaný uživatel nese plnou odpovědnost za vše, k čemu na účtu dojde v souvislosti se zjištěním uživatelova přihlašovacího jména a hesla jinou osobou, které nebude způsobeno poskytovatelem.
 3. Registrovaný uživatel souhlasí s tím, že mu poskytovatel bude zasílat formou e-mailu informace o novinkách v nabídce jeho společnosti.
 4. Registrovaný uživatel souhlasí s tím, že informace o uživateli (vyjma osobních dat chráněných zákonem č. 101/2000 Sb.) budou použity pro marketingové účely poskytovatele. K marketingovým účelům poskytovatele může být použit bez předchozího souhlasu uživatele i výňatek z e-mailové korespondence mezi poskytovatelem a uživatelem.
 5. Registrovaný uživatel souhlasí s ověřením registrace zasláním potvrzovacího e-mailu s unikátním odkazem pro ověření schopnosti disponovat s e-mailovou schránkou uvedenou při registraci a také souhlasí s povinností ověřit seznamovací profil prostřednictvím SMS – telefon použitý pro toto ověření může být zároveň použitý pouze u jednoho profilu.
 6. Zaregistrováním vyslovujete souhlas s těmito všeobecnými podmínkami, zejména se způsobem zpracováním osobních údajů na základě výše uvedených podmínek.

Registrace ZDARMA

Registrovaný uživatel po ověření telefonního čísla a e-mailové adresy získá zdarma aktivovaný profil typu ZDARMA, který ho opravňuje každý den oslovit jednu novou osobu na seznamce. Počet osob, které mohou uživatele kontaktovat není jakkoli omezen.

Registrace NAPLNO

Profil registrovaného uživatele může být přepnutý na typ NAPLNO, který ho opravňuje každý den oslovit až dvacet nových osob na seznamce. Počet osob, které mohou uživatele kontaktovat není jakkoli omezen. Registrace NAPLNO se provádí aktivačním poplatkem na období půl roku pomocí odeslané Premium SMS za cenu 99 Kč vč DPH nebo pomocí online platby platební kartou za cenu 89 Kč vč DPH.

Přihlášení
Uživatelské jméno
Heslo
Jste zde poprvé?
A chcete si najít nového partnera?
Vytvořit si svůj
SEZNAMOVACÍ PROFIL

 Zoee2 (32) Kroměříž - Ahoj, Hledám příjemného muže
 Kosatka30 (75) Most - Ráda bych poznala fajn přítele,
 Daf1974 (50) Praha - město - Ahoj jsem chlap co má rád kolo a hledá partacku.
 Kopitko (51) Rokycany - Hledá se žena....
 Helena1122 (57) - Chci cestovat, toulat se přírodou a na někoho se těšit.
 romanjis1504 (49) České Budějovice - Jsem z vesnice u Týna nad Vltavou a hledám ženu na vážný a trvalý vztah pro společný život.Mam rád děti zvířata přírodu výlety procházky apd.Ve dvou se to lépe táhne
26.820 žen a 55.512 mužů k seznámení, z toho je 2.804 online
v posledních dvou dnech se přidalo přes 360+ nových mužů a žen
© 2006 — 2024 - Zásobování a.s. - všechna práva vyhrazena
v-tt-4.0.259-s35