Vážně milé ženy nehledáte žádná ,to co já? Nechci zde být.
Kalden (40)
Baculka co by se opravdu seznamila? Asi tu na seznameni nejsou..
Mart17 (50)
Nějaká upřímná duše z okolí MB ?
Našla by se žena, které bych mohl sloužit?
Vpohode (45)
Hledam trvaly vztah. Ozves se? od 40-53l.
Milování, vzrušení, něha, vášeň, romantika a vše krásné spolu Ty a Já.
001sam (45)
eroticky založená žena se smyslem pro rodinný život a zal rodiny
tennej (41)
Kdo přijede na něco dobrého,mám tady toho dost co nabídnout:)
tennej (41)
Ahoj kdo se staví na dobré kafe a popovídat si,,,:)
Kt.obyč.mamině kol.160 cm,milující přírodu,by nevadilo,že jsem ženatý?

Všeobecné podmínky poskytování služeb Štěstí.cz

Verze: 3 (8.8.2018)

Všeobecné podmínky poskytování služeb Štěstí.cz – základní pojmy

 1. Poskytovatelem je společnost Zásobování a.s., která provozuje server Štěstí.cz – osudová seznamka s platností od 1.6.2006.
 2. Uživatelem se rozumí jakákoliv osoba starší 18-ti let, která používáním služeb serveru Štěstí.cz – osudová seznamka vyslovuje souhlas a respektuje tyto Všeobecné podmínky poskytování služeb. Na registraci na stránkách www.stesti.cz není právní nárok, provozovatel si vyhrazuje právo smazat bez náhrady uživatelský profil i bez udání důvodu. Pokud uživatel nesouhlasí s těmito provozními a obchodními podmínkami, není používání služeb serveru Štěstí.cz – osudová seznamka dovoleno.
 3. Provozem serveru se rozumí poskytování služeb spojených s vytvořením a zveřejněním seznamovacího profilu(registrace) za účelem komunikace s ostatními uživateli.
 4. Poskytovatel může bez náhrady ukončit vaše členství, smazat váš profil a jakýkoli obsah či údaj, který jste publikovali na seznamce Štěstí.cz. Poskytovatel vám může zakázat přístup a využívání tohoto webu a to z jakéhokoliv důvodu či bez udání důvodu, kdykoliv dle vlastního uvážení s předchozím či bez předchozího upozornění.

Provozní podmínky, práva a povinnosti poskytovatele, práva a povinnosti uživatele

 1. Poskytovatel zajistí na základě souhlasu s těmito obchodními podmínkami pro uživatele:
  • nepřetržitý provoz této inzertní seznamovací služby
  • dohled nad vlastními technickými prostředky, včetně jejich servisu
  • uživatelskou podporu podle charakteru poskytované služby
 2. Uživatel bere na vědomí, že seznamka Štěstí.cz je určena výhradně osobám starším 15-ti let, že při zajišťování provozu služeb poskytovatelem může dojít k výpadku služeb poskytovaných na základě souhlasu s těmito obchodními podmínkami, případně ke ztrátě dat na používaném zařízení. Poskytovatel provádí pravidelné zálohování dat uživatelů, ale za případnou ztrátu dat nenese žádnou odpovědnost.
 3. Uživatel bere na vědomí, že služby jsou poskytovány výhradně pro jeho potřebu, že nesmí používat více než jeden seznamovací profil a nesmí využívání těchto služeb umožnit třetím osobám bez písemného souhlasu poskytovatele. Uživatel odpovídá za škodu, kterou poskytovateli způsobí v důsledku jakéhokoliv neoprávněného užívání poskytnutých služeb.
 4. Uživateli je zakázáno a poskytovatel je oprávněn okamžitě ukončit poskytování služeb dle souhlasu s těmito obchodními podmínkami, jestliže uživatel poruší zákaz a prostřednictvím poskytovatele bude:
  • publikovat informace v rámci služeb Štěstí.cz – osudová seznamka v rozporu s platnými zákony České republiky
  • konat s cílem poškodit nebo ovlivnit funkčnost služeb Štěstí.cz – osudová seznamka
  • opakovaně porušovat podmínky definované poskytovatelem pro poskytování služeb Štěstí.cz – osudová seznamka
  • používat služby Štěstí.cz – osudová seznamka ke komerčním účelům
  • uživatel může mít na seznamce Štěstí.cz pouze 1 seznamovací profil, který musí být potvrzen emailem a ověřen z mobilního telefonu uživatele prostřednictvím SMS. Pokud se uživatel pokusí založit nebo aktivovat více seznamovacích profilů, mohou být všechny jeho profily bez náhrady smazány. Nový profil smí být založen nebo aktivován pouze tehdy, pokud uživatel neměl na Štěstí.cz dosud žádný jiný profil založený nebo pokud starý profil smazal. Aktivace profilu je zdarma. Je zakázáno zakládat nebo potvrzovat seznamovací profil jiným osobám nebo umožnit jiným osobám neregistrovaným na Štěstí.cz posílat vzkazy z profilu registrovaného uživatele nebo psát vzkazy jejich jménem.
  • je-li smazán profil uživatele, nemá takový uživatel nárok na vrácení poplatku za službu NAPLNO, poplatku za VIP členství, TOP body ani KREDIT do kampaně HLEDÁM TĚ.
  • uživateli, kterému byl smazán profil, již není povoleno založení dalšího profilu, a to ani tehdy, pokud jej aktivuje z jiného telefonního čísla.
 5. V případě, že se uživatel dopustí jednání vyjmenovaného v předchozím odstavci (bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele), odpovídá za škodu, která poskytovateli v souvislosti s takovýmto porušením podmínek vznikla.
 6. V případě, že se uživatel ke svému účtu nepřihlásí 6 měsíců, může být jeho profil automaticky smazán.
 7. Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že mu může být v rámci registrace doručen reklamní obsah a to formou banerové reklamy, textových doporučení a reklamních vzkazů.
 8. uživatel se zavazuje, že nebude provozovat Zakázané aktivity na tomto serveru

Zpracování osobních údajů

 1. Provozovatel postupuje při zpracování osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a zákonem, který tento zákon ve smyslu provedení výše uvedeného nařízení nahradí, zákonem č. 480/2004 b., o některých službách informační společnosti, zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a dalšími právními předpisy upravující ochranu osobních údajů.
 2. Pro účely užívání služeb serveru Štěstí.cz uživatelem je provozovatel oprávněn zpracovávat osobní údaje uživatele nebo osobní údaje poskytnuté či zadané uživatelem při užívání služeb serveru Štětsí.cz (zejména adresné a popisné údaje).
 3. Takové zpracování osobních údajů je zákonné, jelikož je nezbytné pro splnění smlouvy, na jejímž základě uživatel užívá služby serveru Štěstí.cz, a jejíchž smluvní stranou je uživatel, jako subjekt osobních údajů.
 4. Uživatel bere na vědomí, že ostatním uživatelům serveru budou zobrazovány údaje o jeho přezdívce, věku, lokalitě, pohlaví a sexuální orientaci, fotografie a dále veškeré údaje uživatele, které ve svém seznamovacím profilu uvede. Uživatel bere na vědomí, že zpřístupněním svého profilu zveřejnění a zpřístupnění jím poskytnuté osobní údaje včetně zvláštní kategorie osobních údajů (citlivé osobní údaje) v rámci služeb serveru Štěstí.cz předem neurčenému okruhu osob. Provozovatel zpracovává pouze citlivé osobní údaje uživatele, které uživatel zveřejnil v rámci služeb serveru Štěstí.cz.
 5. V konkrétních případech může provozovatel zpracovávat osobní údaje nad rámec podmínek předchozích bodů 3. a 4., pokud je takovéto zpracování nezbytné pro účely oprávněných zájmů provozovatele nebo třetích osob, a to vždy v souladu se zákonnými požadavky na zpracovávání osobních údajů.
 6. Uživatel tímto ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti uděluje provozovateli souhlas se zasíláním provozních sdělení s informacemi o službách a produktech provozovatele a také zasílání provozních informacích o došlých vzkazech, aktivitě profilu uživatele, a to na uživatelem poskytnuté e-mailové adresy. Souhlas se zasíláním těchto informací lze kdykoli odvolat.
 7. Pokud Uživatel předal či předá provozovateli osobní údaje jiných fyzických osob, je uživatel povinen tyto fyzické osoby informovat o zpracování osobních údajů a zasílání obchodních sdělení Provozovatele v rozsahu zde uvedeném a zajistit tak zákonnost zpracování osobních údajů. V opačném případě uživatel odpovídá provozovateli za způsobenou škodu.

Registrace uživatelů – podmínky

 1. Tato seznamka je určena výhradně osobám starším 15-ti let. Všechny údaje zadávané v registraci (založení nového profilu) a v dalších formulářích musí být pravdivé. Při jakékoliv změně těchto údajů je uživatel povinen provést jejich opravu, či o opravu požádat poskytovatele. Údaje je možné měnit on-line přímo přes webové rozhraní poskytovatele. Na registraci není právní nárok, provozovatel si vyhrazuje právo smazat uživatelský profil.
 2. Registrovaný uživatel nese plnou odpovědnost za vše, k čemu na účtu dojde v souvislosti se zjištěním uživatelova přihlašovacího jména a hesla jinou osobou, které nebude způsobeno poskytovatelem.
 3. Registrovaný uživatel souhlasí s tím, že mu poskytovatel bude zasílat formou e-mailu informace o novinkách v nabídce jeho společnosti.
 4. Registrovaný uživatel souhlasí s tím, že informace o uživateli (vyjma osobních dat chráněných zákonem č. 101/2000 Sb.) budou použity pro marketingové účely poskytovatele. K marketingovým účelům poskytovatele může být použit bez předchozího souhlasu uživatele i výňatek z e-mailové korespondence mezi poskytovatelem a uživatelem.
 5. Registrovaný uživatel souhlasí s ověřením registrace zasláním potvrzovacího e-mailu s unikátním odkazem pro ověření schopnosti disponovat s e-mailovou schránkou uvedenou při registraci a také souhlasí s povinností ověřit seznamovací profil prostřednictvím SMS – telefon použitý pro toto ověření může být zároveň použitý pouze u jednoho profilu.
 6. Zaregistrováním vyslovujete souhlas s těmito všeobecnými podmínkami, zejména se způsobem zpracováním osobních údajů na základě výše uvedených podmínek.

Registrace ZDARMA

Registrovaný uživatel po ověření telefonního čísla a e-mailové adresy získá zdarma aktivovaný profil typu ZDARMA, který ho opravňuje každý den oslovit až dvě nové osoby na seznamce. Počet osob, které mohou uživatele kontaktovat není jakkoli omezen.

Registrace NAPLNO

Profil registrovaného uživatele může být přepnutý na typ NAPLNO, který ho opravňuje každý den oslovit až dvacet nových osob na seznamce. Počet osob, které mohou uživatele kontaktovat není jakkoli omezen. Registrace NAPLNO se provádí aktivačním poplatkem na období jednoho roku pomocí odeslané Premium SMS za cenu 99 Kč vč DPH nebo pomocí online platby platební kartou za cenu 89 Kč vč DPH.

Přihlášení
Pamatovat si přihlášení
Moment prosím, ověřujeme vaše přihlašovací údaje...
Jste zde poprvé?
A chcete si najít nového partnera?
Vytvořit si profil
NYNÍ ZDARMA

 Lu79 (40) Praha - město - Hledám chlapa na pohodu..
 kopretina46 (45) Olomouc - Jsem pohodová baculka, která si umí užívat života bez žádných mindráku a komplexů. Nemaluje si vzdušné zámky a nenosí se na modrém obláčku. Realita totiž bývá pro každé skoro stejná.
 Pargin (23) Nový Jičín - V dnešním světě je docela těžké se seznámit, když jste tak nějak asociální co se týká třeba různých akcí, alkoholu nějak moc nedáte a máte tak trochu jiný svět než většina lidí co znáte. Rád trávím čas doma u filmu, her či knih. Na druhou stranu, k
 nedele18 (42) Liberec - Hledám bezva holku pro život, která ví co chce.
 Zuzunka68 (51) Okolí Prahy - Hledám muže, který je sám, který hledá opravdovou lásku. Který je rovný, pravdomluvný a férový. Hledám lásku která je opravdová, ne pro majetek.
 PrahaPlzen (45) - Dobrý den
37.748 žen a 68.371 mužů k seznámení, z toho je 4.124 online
v posledních dvou dnech se přidalo přes 480+ nových mužů a žen
© 2006 — 2019 - Zásobování a.s. - všechna práva vyhrazena
v-4.0.259-s53